Programy Antywirusowe
 
   Aktualno�ci |  Programy |  Rozwi�zania |  Co wybra�? |  Gdzie kupi�? |  Forum |  Pliki |  Linki |  Kontakt   
Informacje
Nowe wirusy
Definicje wirus�w
Archiwum
Przeskanuj sw�j komputer za darmo!!! >>Skanery online<<
Google
 
Web www.asbit.pl
Darmowe narz�dzia do usuwania wirus�w!!!

Witamy w Wortalu Antywirusowym!

UWAGA: Dziura w systemach Windows !!!

4 sierpnia 2003
6 czerwca 2003
16 stycznia 2003
 • Firma Symantec udost�pni�a darmowe narz�dzia do usuwania do�� niebezpiecznych wirus�w LIRVA i SOBIG.
  Programy s� do pobrania tutaj.
20 listopada 2002
 • Firma Symantec udost�pni�a darmowe narz�dzie do usuwania wirusa BRID.A, kt�re tak�e wykrywa wirusa FUNLOVE.
  Program FixBrid.com jest do pobrania tutaj.
17 pa�dziernika 2002
TrendMicro GateLock X200
 • W ofercie firmy Clico mo�na znale�� ciekawy produkt firmy TrendMicro o nazwie GateLock X200, kt�ry pozwala na bezpieczne pod��czenie do Internetu komputer�w w ma�ej frmie lub w domu.

  Recenzja

15 pa�dziernika 2002
 • Firma HP wprowadza do sprzeda�y rozwi�zanie InterScan/Immunix Secured Solution dedykowane na serwery ProLiant, kt�re dzia�a jako brama internetowa z filtrowaniem antywirusowym protoko��w HTTP, FTP i SMTP.
  Rozwi�zanie oparte jest na dystrybucji Linuxa oraz programie InterScan VirusWall firmy Trend Micro.
  W po��czeniu z istniej�cym w firmie zabezpieczeniem typu firewall rozwi�zanie to mo�e zapewni� komplekow� ochron� dost�pu do Internetu.
11 pa�dziernika 2002
 • 30 wrze�nia pojawi� si� wirus BUGBEAR, kt�ry mo�e wprowadzi� spore zamieszanie w�r�d komputer�w po��czonych sieci�. Na szcz��cie istnieje darmowe narz�dzie do jego usuwania.

  Wi�cej o wirusie oraz jak go usun��...

15 maja 2002
 • Na stronach magazynu PCkurier mo�na przeczyta� artyku� por�wnuj�cy skanery online.
18 marca 2002
 • Firma TrendMicro wypu�ci�a najnowsz� wersj� programu antywirusowego dla stacji roboczych i komputer�w domowych PC-cillin 2002.
  Przybli�ona cena: 56,5 EURO

  Wi�cej informacji na stronie z opisem.

6 marca 2002
 • Nie ka�da poprawka do programu musi co� poprawia�...
  Nowy wirus o nazwie Gibe oferuje instalacj� poprawki ale to si� mo�e �le sko�czy� dla systemu...

  Wi�cej o wirusie...

30 stycznia 2002
02 stycznia 2002
01 stycznia 2002
 • WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU!!!
19 grudnia 2001
 • Firma mks udost�pni�a program MkS Update 1.0, kt�ry pozwala na automatyczn� aktualizacj� pakietu mks_vir z serwera www lub z sieci lokalnej.

  Wi�cej informacji

5 grudnia 2001
 • Pojawi� si� kolejny gro�ny wirus pocztowy o nazwie Goner lub Pentagon.
  Wirus wy��cza dzia�aj�ce programy antywirusowe przez co komputer staje si� bezbronny...

  Wi�cej informacji

31 pa�dziernika 2001
 • Firma McAfee wprowadzi�a do sprzeda�y nowe wersje program�w antywirusowych VirusScan 6.0 zgodnych z Windows XP, kt�re zawieraj� osobiste firewall'e.
  Nowy Viruscan wykrywa pr�by w�amania do komputera i odpowiednio blokuje w�amywacza.
  Dodatkowo skanowane jest po��czenie podczas komunikacji z PDA.
  Wersja Professional zapewnia tak�e bezpieczne niszczenie dokument�w i kasowanie zb�dnych plik�w.

  Wi�cej informacji

30 pa�dziernika 2001
 • Wirus NIMDA pojawia si� w nowych wcieleniach.
  W nowej wersji o nazwie NIMDA.E zosta�y zmienione nazwy plik�w z kodem wirusa ale zasada jego dzia�ania jest taka sama.
  Wirus rozprzestrzenia si� poprzez poczt� elektroniczn� i kopiowanie do udost�pnionych zasob�w sieciowych.
  Je�eli jeszcze nie zainstalowali�cie poprawek do Internet Explorera uczy�cie to jak najszybciej.

  Wi�cej informacji

21 wrze�nia 2001
19 wrze�nia 2001
 • Pojawi� si� gro�ny wirus NIMDA, kt�ry rozprzestrzenia si� poprzez poczt� i kopiowanie na inne komputery w sieci...

  wi�cej...

3 wrze�nia 2001
 • Ile kosztuje ochrona antywirusowa na �wiecie?
  "Wed�ug danych niezale�nej agencji badaj�cej rynek informatyczny - Computer Economics, koszty zwi�zane z dzia�aniem wirusa komputerowego Code Red si�gn��y ju� 2,6 mld USD." [Onet.pl]

  wi�cej...

3 sierpnia 2001
 • Bomba zegarowa? Wirus CodeRed zaatakowa� serwery internetowe ponownie 1 sierpnia. Pierwsze ataki zako�czy�y si� 28 lipca.
  Je�eli kto� nie zaaplikowa� jeszcze poprawki do serwera IIS 4.0 lub 5.0 to powinien to zrobi� niezw�ocznie!
  Aby sprawdzi� czy tw�j system jest podatny na ataki wirusa CodeRed mo�esz urucomi� program CRDetect oraz FixCodeReg, kt�ry sprawdza podatno�� systemu na ataki wirusa i dodatkowo testuje pami�� w poszukiwaniu "szkodnika".

  Jak zabezpieczy� serwery IIS?

25 lipca 2001
 • Wirus W32/SirCam@MM zosta� uznany jako bardziej niebezpieczny ni� si� to pocz�tkowo wydawa�o.
  Po rozpoznaniu wi�kszej ilo�ci pr�bek stwierdzono np., �e po 8000 uruchomieniach wirus zamazuje zawarto�� dysku.

  Pobierz narz�dzie do usuwania wirusa SirCam !!

19 lipca 2001
12 lipca 2001
 • Firma Symantec wypu�ci�a wersj� beta programu Norton Antivirus 2002.
  Ze strony mo�na pobra� program w celu jego przetestowania. Pierwszych 50 os�b, kt�re zg�osz� nowy b��d, otrzyma darmow� wersj� programu. Ekran

  Wi�cej informacji

11 lipca 2001
 • VCatch 3.5 jest darmowym programem chroni�cymi przed wirusami podczas po��czenia z Internetem.
  Program sprawdza pliki �ci�gane przez przegl�dark�, Napstera czy Gnutell� oraz za��czniki w poczcie.
  Obs�uguje Internet Explorera, Netscape Navigatora, ICQ, Outlook, Outlook Express oraz Eudor�.
  VCatch posiada mechanizm aktualizacji definicfi wirus�w.

  Wi�cej informacji

15 czerwca 2001
 • Security Portal opublikowa� por�wnanie osobistych firewall'i oraz program�w wykrywaj�cych w�amania do systemu.
  Tu znajduje si� opis darmowych wersji.
5 czerwca 2001
 • Od dnia 7 czerwca 2001 darmowy program InoculateIT Personal Edition firmy Computer Associates nie b�dzie ju� dost�pny!.
  Na szcz��cie ci�gle b�d� dost�pne definicje wirus�w dla tego bardzo dobrego i popularnego programu antywirusowego.

  W zamian firma CA w ramach nowego projektu my-eTrust.com proponuje pakiet o nazwie eTrust EZ Armor sk�adaj�cy si� z program�w:

  eTrust EZ Antivirus - nowy program antywirusowy, kt�ry zast�pi InoculateIT Poznajecie?
  eTrust EZ Firewall - osobisty firewall
  eTrust EZ Deskshield - ochrona przed z�o�liwymi mailami

  Zarejestrowani u�ytkownicy programu InoculateIT mog� naby� nowe programy po ni�szej cenie.
Je�li masz pytania lub uwagi napisz